Privacy statement

Privacy statement

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan praktijk Massage aan de Aa verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of gegevens voor een behandeling. Praktijk Massage aan de Aa hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Praktijk Massage aan de Aa verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Praktijk Massage aan de Aa is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Praktijk Massage aan de Aa bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Praktijk Massage aan de Aa is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Dit privacy statement zet uiteen welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet verstrekt of niet laat verwerken, kan praktijk Massage aan de Aa u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        U te informeren over een behandeling

-        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering de behandeling

-        Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

-        Aanleg dossier

-        Het afhandelen van uw betaling

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Aanleg dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

-    Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

-    Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-     Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

-      Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

-      Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

-      Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.